PRZYJĘCIE DO CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ:

Po zgłoszeniu się do Centrum pacjent zostaje zarejestrowany i skierowany na konsultację diagnostyczną, w celu rozpoznania problemu do odpowiedniego specjalisty. Wstępną diagnozę stawia lekarz psychiatra w oparciu o wywiad i udokumentowaną historię choroby, a w dalszym procesie diagnostycznym (jesli jest to konieczne) przeprowadzana jest diagnoza psychologiczna oraz diagnoza problemowa, w celu ustalenia metod i celów terapii.

W zależności od rozpoznanego problemu pacjenci zgłaszający się do Centrum kierowani są dalej do odpowiednich specjalistów poradni, celem kontynuacji oddziaływań, w terapii indywidualnej lub grupowej.

W przypadku osób uzależnionych od opioidów, spełniających kryteria, skierowanie do programu leczenia substytucyjnego metadonem lub Suboxonem oraz skierowania do innych zakładów opieki zdrowotnej, świadczących pomoc osobom uzależnionym lub współuzależnionym, np. oddziałów detoksykacyjnych, poradni, ośrodków terapii ambulatoryjnej, dziennej lub stacjonarnej.

 

Każdy pacjent chcący zarejestrować się w Centrum, zobowiązany jest przynieść ze sobą dowód tożsamości. Pacjenci ubezpieczeni ale niewykazani w systemie e-Wuś mogą zostąć poproszeni o dostarczenie aktualnego dokumentu poświadczającego ubezpieczenie lub wypełnienie oświadczenia o ubezpieczeniu.