Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, a co za tym idzie poprawa funkcjonowania rodziny jako systemu oraz poprawa funkcjonowania jednostki w obszarze zdrowia psychicznego, fizycznego oraz społecznego. Z uwagi na obszar problemowy, jakim jest narkomania i alkoholizm cele szczegółowe koncentrują się wokół wzmacniania i wspierania rodziny a także osoby z problemem w podjęciu konstruktywnych kroków w kierunku zmiany dotychczasowego stylu życia, a także rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i intrapsychicznych stanowiących podstawę aktywnego, prawidłowego rozwoju.

Zadania realizowane w CENTRUM zapewniają oddziaływania w zakresie:

  • profilaktyki drugorzędowej – grupy podwyższonego ryzyka, której celem jest ograniczenie głębokości czasu trwania dysfunkcji, umożliwienie wycofania się z zachowań ryzykownych,
  • profilaktyki trzeciorzędowej - grupy wysokiego ryzyka, której celem jest przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego i degradacji społecznej oraz umożliwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie,
  • leczenia uzależnień - proces terapeutyczny mający na celu reedukację i resocjalizację jednostki uzależnionej.

Działaniami objęte są zarówno osoby eksperymentujące, szkodliwie używające środków i substancji psychoaktywnych oraz osoby uzależnione, jak i ich bliscy. Rodziny współuzależnione wymagają często profesjonalnej opieki, zarówno psychologicznej, psychoterapeutycznej, a nawet psychiatrycznej.