PROGRAM CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ DLA OSÓB UŻYWAJĄCYCH SUBSTANCJI I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ ICH RODZIN

Program leczenia uzależnień skierowany jest do grupy osób:

 • eksperymentujących z substancjami i środkami psychoaktywnymi,
 • szkodliwie używających substancji i środków psychoaktywnych,
 • uzależnionych od substancji i środków psychoaktywnych,
 • osób z podwójną diagnozą,
 • oraz do ich rodzin, bliskich

PRZEBIEG PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO

 • Zebranie wywiadu,
 • Ocena stanu psychicznego i somatycznego,
 • Sporządzenie diagnozy, ustalenie celów terapii i sposobów ich realizacji,
 • Ustalenie indywidualnego kontraktu terapeutycznego oraz czasu trwania terapii,
 • Udzielanie pomocy i wsparcia w sytuacjach kryzysowych,

W KOLEJNYCH ETAPACH

 • rozwijanie świadomości w zakresie własnych potrzeb,
 • trudności,mechanizmów uzależnienia, jak również zasobów oraz mocnych stron,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i samoakceptacji, praca nad poprawą relacji z otoczeniem,
 • zapobieganie nawrotom.


PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Program Leczenia Substytucyjnego skierowany jest do osób uzależnionych od środków opioidowych, które spełniają wszystkie warunki przyjęcia zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia:

 • jest uzależniony od opioidów
 • ukończył 18 lat
 • wyrazi pisemną zgodę na podjęcie leczenia w ramach programu metadonowego

Kierownik programu może zakwalifikować do leczenia substytucyjnego pacjenta niespełniającego warunków, o których mowa wyżej, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne. W naszym ośrodku istnieje możliwość leczenia substytucyjnego metadonem oraz Suboxonem.